Chính Sách

Trách nhiệm

1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định cho khách hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin về loại tiền điện từ, dịch vụ theo quy định khi bán hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch tiền điện tử.

3. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về loại tiền, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch tiền điện tử.

4. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê sàn giao dịch tiền điện tử.